Regelgeving en privacy

 

Privacyreglement

Ik neem je privacy serieus en hecht veel waarde aan bescherming van je persoonlijke gegevens. Om deze reden heb ik dit privacyreglement opgesteld. 

 

Het dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Dit dossier is opgeslagen in een streng beveiligd administratiesysteem speciaal ontwikkeld voor zorgverleners (Praktijkdata). Wanneer de behandeling is afgesloten sluit ik het dossier af. Mits je dat goed vindt stuur ik tijdens en/of na de behandeling de huisarts of verwijzer een brief met informatie over de behandeling. Ik ben wettelijk verplicht om het dossier twintig jaar te bewaren. 

 

Recht op inzage en verbetering

Je hebt als cliënt recht op inzage of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je me vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt je me verzoeken een eigen verklaring (jouw zienswijze) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht me te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op je verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je partner of kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over je spreek of schriftelijke informatie verstrek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht en zelfs de plicht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huiselijk geweld. In dergelijke gevallen zoek ik in de regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

 

Aanleveren van (geanonimiseerde) gegevens aan derden

Vanaf 1 januari 2022 moet een ggz-behandelaar om de zorgzwaarte te meten de HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales) invullen. Deze HoNOS moet vervolgens naar de NZa (Nederlands Zorgautoriteit) gestuurd worden. De komende 2 jaar worden deze gegevens verzameld om een betere voorspelling te geven van de te verwachten zorgkosten. Op het moment zijn er in de media en onder ggz-hulpverleners geluiden gekomen dat deze gegevens niet voldoende geanonimiseerd zouden zijn. Hierover vind je hier meer informatie: https://psynip.nl/themas/curatieve-ggz-zorgverzekeringswet/privacy-en-het-zpm/ Je bent dus niet verplicht akkoord te gaan met deze gegevensverzameling. Wanneer je hier niet mee akkoord gaat, kun je een privacyverklaring tekenen waarin je aangeeft niet te willen dat je gegevens doorgegeven worden aan de NZa. Deze privacyverklaring vind je hier: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_719080_22/ 

 

Klachtenprocedure

Als je niet tevreden bent over uw behandeling, kun je dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Misschien zijn er misverstanden die we in een gesprek kunnen oplossen. Mocht dit niet lukken, dan help ik je zo goed mogelijk om de therapie af te ronden en – indien gewenst – om een goede vervolgbehandeling elders te zoeken. Lukt het niet om de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het NIP via: NIP@klachtencompany.nl  De klachtenregeling is hier te vinden: Klachtenformulier-NIP-regeling-blanco-1 (1).docx Het Klachten en geschillenreglement NIP is hier te vinden: Klachten-en-geschillenreglement-Wkkgz-NIP2023.docx